NHỮNG HUYỀN THOẠI

Thời bao cấp như một huyền thoại

Giới thiệu dự án của Nhóm thứ Sáu

Tiếp thu phương pháp phân tích huyền thoại của Roland Barthes, chúng tôi muốn nhận diện và giải mã những huyền thoại trong đời sống Việt Nam đương đại. Dự án đầu tiên của nhóm sẽ được giới thiệu vào đầu tháng 6: THỜI BAO CẤP NHƯ MỘT HUYỀN THOẠI.

Scroll to Top