Huyền thoại như là một phương thức tự sự

mythologies by roland barthes

Trong Concise Oxford Dictionary, ý nghĩa đầu tiên của một ‘huyền thoại’ là một tự sự truyền thống, thường bao gồm những con người siêu nhiên hoặc hư cấu, và chứa đựng một tư tưởng phổ biến về hiện tượng tự nhiên hoặc xã hội. . . . [“a traditional narrative, usually involving supernatural or …

Read moreHuyền thoại như là một phương thức tự sự

Ký hiệu học của Ferdinand de Saussure

Ký hiệu học của Ferdinand de Saussure

Trong những năm 1950-1960, Chủ nghĩa cấu trúc [structuralism] đã tạo nên một bước dịch chuyển lớn trong lối tư duy của những nhà trí thức trên thế giới trong cách nhìn về sự chủ quan [subjectivity]. Tuy nhiên, khởi nguồn của chủ nghĩa này là giai đoạn đầu thế kỷ 20, cùng với các …

Read moreKý hiệu học của Ferdinand de Saussure

Giải huyền thoại

Giải huyền thoại

Được gợi ý từ những học giả theo đường lối cánh tả tại Pháp và trường phái Frankfurt, các nhà nghiên cứu theo chủ nghĩa duy vật văn hóa đã nêu lên luận điểm, theo đó, trong xã hội có một khuynh hướng cho rằng có những thứ mang bản chất cố hữu, tự nhiên, …

Read moreGiải huyền thoại

Huyền thoại là gì?

Huyền thoại là gì?

Để các bạn hiểu thêm về dự án của chúng tôi, xin giới thiệu một số khái niệm và tiền đề lý thuyết trước ở đây. Phần giải thích khái niệm “huyền thoại” dưới đây được dịch từ cuốn Encyclopedia of Contemporary Literary Theory – Approaches, Scholars and Terms, do Irena M. Makarik chủ biên, …

Read moreHuyền thoại là gì?