Ký hiệu học của Ferdinand de Saussure

Ký hiệu học của Ferdinand de Saussure

Trong những năm 1950-1960, Chủ nghĩa cấu trúc [structuralism] đã tạo nên một bước dịch chuyển lớn trong lối tư duy của những nhà trí thức trên thế giới trong cách nhìn về sự chủ quan [subjectivity]. Tuy nhiên, khởi nguồn của chủ nghĩa này là giai đoạn đầu thế kỷ 20, cùng với các …

Read moreKý hiệu học của Ferdinand de Saussure